بایگانی برچسب: وب سایت شخصی

آیا من هم به وب سایت شخصی نیاز دارم؟

آیا من هم به وب سایت شخصی نیاز دارم؟

هرچه جلوتر می‌رویم، فعالیت های مجازی زمان بیشتری را در زندگی هایمان می‌گیرند و نقش بیشتری در تصمیم گیری هایمان ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، آینده کاری ما هم به همین فعالیت های مجازی گره می‌خورد و بیشتر متوجه می‌شویم که یک وب سایت شخصی تا چه اندازه می‌تواند در استخدام شدن ما یا دریافت پروژه های کاری تأثیر داشته باشد.